Sylvie CHRISTOPHE / Images / Tapis, 1987

Trois Tapis des années 1987-1988

Sylvie Christophe, Tapis, 1987.Sylvie Christophe, Tapis, 1987.

Voir un détail de Tapis, 1987.

Sylvie Christophe, Tapis, 1987.